حرام ر

↑ امام خمینی، استفتائات، ج ١ . بول و مدفوع انسان و هر حیوان حرام گوشتِ دارای خون جهنده (خونگرم) نجس است، مگر پرندگان حرام گوشت که فضله‌ی آنان پاک باشد

2022-11-28
    ريما_بن ت_بندر_تمثلني
  1. E