قناه شهد و فطومه شهد و فطوم

.

2023-01-29
    نحو 22 ق هـ 601 م